TIETOSUOJASELOSTE ASIAKASTIETOJEN KÄSITTELYSTÄ

1 REKISTERINPITÄJÄ

Golfkeisari Ky

Tulustie 18 90410 OULU

Y-tunnus: 3189348-9

2 YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Teemu Nurmimäki

3 TIETOSUOJAVASTAAVA

Teemu Nurmimäki

4 REKISTERIN NIMI

Rekisterin nimi on asiakasrekisteri.

5 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA OIKEUSPERUSTE

Henkilötietoja kerätään tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten asiakassuhteen sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi.

Henkilötietoja kerätään tämän tietosuojaselosteen mukaisesti eikä niitä missään tilanteessa käytetä, muuteta tai siirretä eri tavalla kuin tässä tietosuojaselosteessa on mainittu.

6 REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri pitää sisällään Golfkeisari Ky:n asiakkaiden henkilötietoja, joita ovat nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, sekä muut asiakassuhteen hoitamiseen liittyvät tiedot.

7 SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakasrekisterin henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään.

8 TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Tarvittavia asiakastietoja voidaan luovuttaa laillisiin käyttötarkoituksiin viranomaisille. Golfkeisari Ky luovuttaa yksittäistapauksessa asiakkaan tiedot osoitetulle osapuolelle, jos asianomainen pyytää Golfkeisari Ky:tä toimimaan edellä mainitulla tavalla tai jos lainsäädäntöön perustuen lainvoimainen viranomainen vaatii Golfkeisari Ky:tä luovuttamaan erikseen yksilöidyn tiedon Golfkeisari Ky:n hallussa olevasta tietokannasta.

9 TIETOJEN SIIRTO KOLMANTEEN MAAHAN TAI KANSAINVÄLISELLE JÄRJESTÖLLE

Tietoja ei siirretä kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle.

10 TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Lisäksi hänellä on riittävän tarkan ja yksilöidyn tarkastuspyynnön tehtyään oikeus saada tietoonsa itseään koskevat ja tallenteiden sisältämät tiedot. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti, allekirjoitettuna rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle ja liittää mukaan kopio kuvallisesta henkilötodistuksesta.

11 OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA JA POISTAMISTA

Rekisterinpitäjän on korjattava asianomaisen osoittama virheellinen tieto henkilötietorekisterissä. Rekisterinpitäjällä on myös omatoimisen toiminnan kautta velvoite tarkastaa tietojen asiallisuus ja ajantasaisuus rekisterissä. Rekisteröity voi myös vaatia rekisterinpitäjää poistamaan itseään koskevat tiedot rekisteristä. Tietosuojavastaava johtaa toimenpiteen käsittelyä.

12 MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä, automaattista päätöksentekoa ja profilointia.

13 TIETOJEN POISTAMINEN JA SÄILYTYSAIKA

Golfkeisari Ky poistaa rekisteristä asiakkaan tiedot, kun tietojen käsitellylle ei ole enää liiketoiminnallista perustetta. Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen voimassaolon ajan.

Henkilötiedot tuhotaan ylikirjoittamalla, kun tietojen käsittelylle tai säilyttämiselle ei ole enää perustetta. Tietoja ei kuitenkaan poisteta, jos laissa määrätään eri tavalla tai toimivaltainen viranomainen on käynnistänyt prosessin, joka edellyttää Golfkeisari Ky:tä säilyttämään tietoja tai muu taho on hakenut Suomen oikeudelta turvasuojaamispäätöstä tiedoille.

14 TIETOSUOJASELOSTEEN HYVÄKSYNTÄ

Tietosuojaseloste on hyväksytty jatkuvana ja tarkastettu 16.3.2021. 

Kirjoita tekstisi tähän...